Voorwaarden – VarsityJackets

Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In de algemene voorwaarden definiëren we deze termen als volgt:
Consument: Degene die goederen of diensten afneemt, d.w.z. koopt zonder de intentie deze te verkopen of te verwerken voor verkoop en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigd is. toestaat dat de opgeslagen informatie wordt gereproduceerd.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten en/of producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van overeenkomsten, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Nummer van de Kamer van Koophandel: 8191702

(bedrijfsnaam) VarsityjacketsArtikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en elke bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest geschikt is.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en wordt de betreffende bepaling onverwijld vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Onzekerheden over de uitleg of inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden dienen "naar de geest" van deze algemene voorwaarden te worden toegelicht.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.